Svatojakubská pouť do Santiago de Compostela

Mí drazí spolupoutníci ze Svatojakubské pout?, nádherná vzpomínka. Jednou bych se moc ráda vrátila a prošla si celou cestu do Santiaga. Možná to inspiruje i n?koho z vás a p?idá se objevit …. Co to už ví každý z nás.

P?ed lety jsem m?la možnost jít ?ást pout? do Compostelly. Dodnes je to jeden z nejneopakovateln?jších zážitk? mé cesty za osobním p?íb?hem. Jít krok za krokem, sama se sebou p?írodou kolem sebe. P?ekonávat ty nejp?ekvapiv?jší p?ekážky na své cest? a snaha objevit znamení, které mohou pootev?ít naši duši. Bez telefonu, bez p?ipojení na internet, bez kontaktu s domovinou. Tehdy to má doopravdy sv?j ráz. Dokonce i snaha se domlouvat cizí ?e?í se svými spoluputovníky nás donutí se podívat na spoustu v?cí z jiného úhlu a objevit další perspektivy našeho života. Situace, které v denním život? doopravdy nem?žete zažít. Dodnes s úsm?vem vzpomínám jak jsme uprost?ed pole p?išli k pot??ku, který v normální dny asi jde p?ekro?it suchou nohou. Toho dne ne. Bylo v n?m tak po pás vody. Venku 15 stup??, naše batohy a situace, která se dala ?ešit jenom obcházkou, která byla dlouhá n?kolik kilometr?. Což p?i 30km pochodu bylo absolutn? deprimující. Jenom jsme smutn? stály, koukali a oto?ili se hledat jinou cestu. A v duši p?ání o zázrak aby naše ubolené nohy nemuseli už d?lat ani krok navíc. A tu zázra?ný d?de?ek. Najednou se objevil a špan?lsky na nás n?co k?i?í. Poutníky tam mají rádi, ale my jsme nerozum?li ani slovo. Pochopili jsme jenom, že se máme vrátit k brodu a ?ekat. ?ekat na zázrak. A najednou se d?da p?i?ítil s traktorem a všechny nás po jedné p?enesl jeho radlicí na druhý b?eh. Neuv??itelné, krásné a obrovské znamení do našeho života. A nebylo na této cest? jediné.
O jedné z takovýchto cest vypráví film, který se ke mne dostal the Way.

http://www.youtube.com/watch?v=9XndYqYx-N4&feature=related
Možná i vy najdete svou cestu a své odpov?di. Svou malou pou? životem a jak ?íst znamení? To najdete https://www.zuzanaadam.cz/bomboniera/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *