Změna nebo-li strach

 
Dlouho jsem p?emýšlela, ale je to siln?jší než já a zá?ivé p?íklady, jak zakukleným zp?sobem mohou kolem nás vystupovat r?zné zm?ny a situace, které ledacos odblokují, nebo nás posunou dál, nemohu nechat jen tak.
M?j p?íb?h za?íná – jaro 2011 🙂DSC_0057
S kamarádkou jsme se záhadným a náhodným 🙂 zp?sobem dopracovaly k dovolené sn?, tak pro? ji nevyužít, že? Domluvený termín a ona mi tak m?síc p?ed odjezdem za?ala ?ikat, že jsou tam delfíni. Jo, jasn? jako v akváriích, kde mají p?kné vystoupení. Ale tady ne, tady se s nimi chodí i plavat. Informaci jsem vyslechla a samoz?ejm? jí pop?ála p?kný výlet, že já se budu tak maximáln? koukat. Já, která v mo?i omo?í akorát kotníky a plavat se odváži v bazénu t?sn? podél b?ehu. Vím o situacích, ze kterých to pochází a nic p?kného prost? na plavání ve vod? nevidím. Ale ona o tom plavání s delfínky mluvila po?ád dokola. Dokonce v jedné chvíli, že to je spousta pen?z a že neví…. A to je voda na m?j mlýn, moje malé já si ?íká “ nenene, p?jdeme tam spolu, a?  má podporu“. Ufff, já ?ekla, že p?ipouštím, že p?jdu plavat s delfíny. Našt?stí se z toho stala hra a vtípky. Ale dovolená je tady, koukáme a  vybíráme, jaké plavání by to mohlo být. Slib, že se kamarádka o mne v  bazénu postará ( hahaha). P?išel den k zakoupení  lístk? a pro mne další možnost vycouvat. Cht?la jsem to platit kartou, ale kluk nám oznámil, že mají speciální „tax“ a kartou to bude o t?etinu dražší, což p?i té astronomické cen? jsem nebyla ochotna p?ijmout, na oby?ejný lístek bez plavání jsem penízky m?la sebou. Na pokoj se mi necht?lo, tak že mu p?ijdeme doplatit vstupenku zítra. Další den úniku k dobru 🙂 ale já se po?ád nevzdávám a ráno to jdu platit. Hlava nev??ícn? kouká a podv?domí vymýšlí, jak mne zastavit. Ola a úsp?ch, co takhle pr?jem a k?e?e v b?ichu,  no to fungovalo báje?n?. Dokonce kamarádka  za?ínala se mnou soucitn? posedávat u záchodku a vybírala s ohledem na mne st?l v restauraci nejblíž k toaletám 🙂
V tom moment? mi v hlav? seplo. Chytla jsem si b?íško, zvedla hlavu nahoru a ?íkám: “ Hele , Ta?ko, takhle ne. Víš, že výzvy mám ráda a  n?které p?íležitosti v život? chodí jen jednou. Já se rozhodla jít plavat s delfíny a pokud tato zví?átka máš rád a nechceš, abych jim “ pokakala“  vodi?ku v bazénku, p?estaneme tuto hru na pr?jem hrát.“  Noc byla t?žká a ráno jsem zvolila cestu diety. Chudák, náš omeletový kucha?, jenom smutn? koukal, když jsem ho zastavila, a? dneska ned?lá  moji speciální snída?ovou pochoutku, a já si opékala toustíka nasucho 🙂
Vydali jsme se do „ocean worldu“ a andílci s námi. Zavedli naše kroky nejd?íve k bazénu, kde plavala skupina p?ed námi a já tak mohla vid?t  všechno, co budeme d?lat. B?icho p?estalo, kamarádka jenom nev??ícn? koukala, že to p?eci nem?že být kv?li tomu, ale znáte to… Zkoušky,  maturita a váš žaludek k tomu 🙂
Navlékli na nás plavací vesty a šly jsme. V ten den moje angli?tina byla na stejné úrovni jako ?ínština, takže jsem fungovala na pískání a znakovou ?e? stejn? jako delfínci 🙂
Bylo to úchvatné, voda byla teplou?ká, delfínci hebou?ký a když mne p?išel roš?ák políbit, zatan?it si a obejmout, tak to je nepopsatelné a na další román. Nakonec jsem byla š?astná, že jsme si nekoupili jenom oby?ejné plavání na 30 minut,ale royal na 60. Myslím , že video z tohoto dnu nahradí nadlouho ve?erní?ky u nás doma. 
Bylo to za mnou, n?co odplavalo s mým pono?ením k delfín?m, b?íško dokonce m?lo i obrovský hlad a t?lo ješt? hodinu potom kašlalo v?ci, které se nestihly smýt vodou. Kam až to p?jde? Co všechno to odneslo? Nevím, ale byly to další dve?e komnaty, které jsem dostala možnost otev?ít. A já jsem ráda, že jsem si to neodložila na p?íští život.
Jo, ale abych nezapomn?la a konec jen tak neošidila, ve?er m?l t?ešni?ku na dortu. Ob? jsme m?ly objednanou ve?e?i (samoz?ejm? náhodou). Speciální „candle light“. Pláž, šumící mo?e, krásn? prost?ené stoly…. Nádhera. Jako bonus nás p?išel obsluhovat ?íšník. P?edstavil se jako Gabriel ( archand?l Gabriel – který je patronem zrození, nad?je a uskute?n?ní aspektu panny Marie), a že tento ve?er se o nás postará.  Symbolicky krásné a dokonalé. P?inesli jídlo a uprost?ed t?etího sousta za?alo hust? pršet. Já zvedla hlavu a nechala na sebe padat o?istný déš?, který zahladil poslední kousky roz?e?ené aury. Bylo to jako když vás po tvá?i hladí májový déš?. Tolik symbol? a znamení, tolik krásných gest  beze slov, v?etn? Gabriela, který v dešti p?ib?hl s plát?ným ubrouskem a kroužil s ním jako s vrtulí, aby rozhán?l kapky dešt? nad našimi hlavami. Jsem š?astná, že jsem p?ekonala tisíce d?vod?, a dokázala se i na tuto p?íležitost, která kolem mne šla, kouknout zblízka. Vždy je možné ?íct NE, tohle se mi nelíbí (dokonce i na kraji bazénu s  delfíny) a prost? jít jinudy. Ale jak to mohu ?íct, když se nekouknu  zblízka, když neokusím ani v?ni té p?íležitosti, když se ji ani nedotknu. Pak to je jenom podlehnutí strachu, obavám a našim  stereotyp?m, které  tak rády vít?zí. Ale já vím, že mnozí z nás jim už  nedají šanci se rozvalovat v našich životech.
Krásné plavání, létání neboli cokoliv vašim životem.
 
„?lov?k má jít naproti svým strach?m. Pokud se nebudeš neúnavn? vrhat proti zdi svých strach?, nikdy nedosáhneš osobní svobody.“
 
Robin S. Sharma – Julianova cesta
 

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *